Investitorii care vor să construiască în zone fără utilități trebui să facă infrastructura tehnico – edilitară pe banii lor, parțial sau total.

Aceasta este una dintre condițiile noi prevăzute pentru autorizarea construcțiilor în proiectul de modificarea a Regulamentului de urbanism, propus de Ministerul Dezvoltării.

Astfel, autorizația de construire într-o zonă care nu deține infastructura tehnico-edilitară este condiționată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligaţiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi.

Noi condiții se pregătesc și pentru distanțele minime obligatorii dintre clădiri.

Astfel, autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă:

  1. a) distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, stabilite prin regulamentele locale de urbanism, sau, în lipsa acestora, conform Codului civil;
  2. b) distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului autorităților publice responsabile cu situațiile de urgență, ca parte integrantă a documentaţiilor urbanistice aprobate.

In plus, autorizaţia de construire se emite numai dacă înălţimea clădirii nu depăşeşte distanţa măsurată, pe orizontală, din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.

Stabilirea regimului de înălțime pentru regulamentele locale de urbanism aferente documentaţiilor de urbanism și autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate.

Este interzisă autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, nu se încadrează în specificul arhitectural şi urbanistic al zonei.

Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu dizabilități şi care folosesc mijloace specifice de deplasare precum şi a celor care folosesc mijloace de transport nemotorizat.

Pentru construcţiile de locuinţe se vor evita amplasamentele în vecinătatea surselor producătoare de noxe, zgomote puternice şi vibraţii (aeroport, zone industriale, artere de trafic greu).

Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale  se va realiza în conformitate cu măsurile și restricţiile  impuse prin studiile de specialitate aferente documentaţiilor de urbanism aprobate.

Este interzisă autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum şi în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi altor asemenea lucrări de infrastructură.

 

Proiect prevede că că autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenuri cu destinaţie forestieră este interzisă. De asemenea, autorizarea executării construcţiilor în parcuri naţionale, rezervaţii naturale, precum şi în celelalte zone protejate, de interes naţional și comunitar delimitate potrivit legii, se face cu avizul conform al autorităților publice centrale responsabile cu domeniul protecției mediului, transporturilor, precum și cu avizul custozilor ariilor naturale protejate, după caz.

Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit de interes naţional, se face cu avizul conform al autorității publice centrale  responsabile cu protecția patrimoniului cultural.

Avizarea documentațiilor de urbanism ce cuprind zona destinată amplasării aeroporturilor sau zonele de protecție a acestora, se face inclusiv de către autoritățile publice centrale cu atribuții.

Autorizarea executării construcţiilor în zone supuse servituţilor aeronautice civile aferente aerodromurilor civile certificate şi echipamentelor serviciilor civile de navigaţie aeriană stabilite conform legii se face cu avizul conform al Autoritatăţii Aeronautice Civile Române.

Orice intervenţie urbanistică, inclusiv schimbare a destinaţiei terenurilor, în zonele supuse servituţilor  aeronautice civile se face numai cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române, iar în cazul aerodromurilor civile utilizate şi ca baze de operare pentru aeronave de stat, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române şi al Ministerului Apărării Naționale.

La proiectul pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.525 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism pot fi transmise propuneri până pe 1 mai.