Autorizaţiile de construire vor putea fi emise numai de “unitățile administrativ – teritoriale, care au în aparatul de specialitate angajaţi – funcţionari publici, cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii”

Potrivit proiectului de lege ce urmează să fie dezbătut de deputaţi, autorizatiile vor fi date de presedinţii consiliilor judetene pentru constructiile în intravilanul şi extravilanul unităților administrativ – teritoriale ale căror primării nu au nici un angajat – funcţionar public, cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii, în structurile de specialitate organizate conform legii

Contravenţiile se constată şi se sancţionează de către compartimentele de specialitate cu atribuţii de control ale autorităţilor administraţiei publice locale ale județelormunicipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru faptele săvârşite în unitatea lor administrativ-teritorială sau, după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit competenţelor de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.

De asemenea constituie contravenţie neefectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii.

Noua lege introduce si necesitatea obţinerii de autorizaţie de construcţie pentru “lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil – teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate.”

Aceasta propunere legislativă, care vizează modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, urmează să fie dezbătută săptămâna viitoare, la Camera Deputatilor, cu propunerea de aprobare.

———————————————————————————

  1. e) de primarii unităților administrativ – teritorialecare au în aparatul de specialitate angajaţi – funcţionari publici, cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii pentru lucrările care se execută:

„(3) Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu excepţia celor de la lit. h), h1), i) – k), se constată şi se sancţionează de către compartimentele de specialitate cu atribuţii de control ale autorităţilor administraţiei publice locale ale județelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru faptele săvârşite în unitatea lor administrativ-teritorială sau, după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit competenţelor de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.” 

(4) Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. h), h1), i) – k) se constată şi se sancţionează numai de către organele de control ale Inspectoratului de Stat în Construcţii.

 

Modificarea legii 50/1991 va fi propusă spre adoptare Camerei Deputaţilor în perioada următoare, potrivit unui raport al Comisiei pentru administraţie publică și Amenajarea teritoriului.

Proiectul de lege urmărește stabilirea componenţei structurilor de specialitate la nivelul aparatelor proprii ale consiliilor locale ale comunelor, majorarea termenului de prescripţie pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor, de la 3 ani la 5 ani, precum şi introducerea de noi contravenţii.

La articolul 3 al legii privind necesitatea obţinerii de autorizaţie de construcţie alin. b) se modifică și va avea următorul cuprins: “lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil – teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate.”

La art 4 privind cei care eliberează autorizaţiile de construire lit. e) este o introdusă o prevedere prin care primăriile care emit autorizaţiile trebuie să aibă angajaţi cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcţii.

Art. 26 privind contravenţiile este completat cu o nouă literă potrivit căreia constituie contravenţie neefectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii  în condiţiile prevederilor art. 37 alin. 2 din lege.

Proiectul legislativ fost respins în 2013 de Senat iar forma cu amendamentele propuse de Comisie va intra în dezbatere la Camera Deputaţilor, cameră decizională în acest caz.